Zmiana barw klubowych

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w dniu 12 marca 2010r. podjęto Uchwałę w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników uczestniczących w zawodach organizowanych przez Polski Związek Pływacki i jego organizacje członkowskie.
Uchwała Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 12.03.2010 roku w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników uczestniczących w zawodach organizowanych przez Polski Związek Pływacki i jego organizacje członkowskie.
 
§ 1.
1. Zawodnik może reprezentować w zawodach pływackich wyłącznie ten klub, w którym jest zrzeszony w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.
2. Zawodnik, który uzyskał zgodę Polskiego Związku Pływackiego (dalej
Związku) na wyjazd do klubu zagranicznego ( uczelni, szkoły), może reprezentować klub zagraniczny ( uczelnię, szkołę) oraz klub sportowy reprezentowany przed wyjazdem.
3. W uzasadnionych przypadkach zawodnik może reprezentować w zawodach krajowych Związek.
4. Za zgodą swego klubu macierzystego i Okręgowego Związku Pływackiego, a w przypadku zawodników kadry olimpijskiej za zgodą Związku, zawodnik może reprezentować barwy innych organizacji sportowych w zawodach organizowanych przez Związek.

§ 2.
1. Zmiana barw klubowych może być dokonywana w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku.
2. Dopuszcza się zmianę barw klubowych w innym terminie niż wskazany w § 2 ust. 1 w przypadku:
a. porozumienia się stron tj. zainteresowanych klubów i zawodnika
b. gdy jest to szczególnie uzasadnione względami szkoleniowymi, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody zainteresowanego zawodnika, na mocy decyzji Zarządu Związku.

§ 3.
1. W okresie, o którym mowa w § 2. ust.1, zawodnik może zmienić barwy klubowe:
a. na własną prośbę, jeżeli wyrazi na to zgodę zarząd klubu, którego zawodnik jest członkiem, w oparciu o pisemny wniosek klubu do którego zawodnik zamierza się przenieść wraz z prośbą zainteresowanego zawodnika.
b. jeżeli zawodnik zmienia szkołę, a nowa szkoła związana jest z klubem sportowym (nie dotyczy Szkół Mistrzostwa
Sportowego)
2. Zmiana przynależności klubowej przez zawodników kadry olimpijskie wymaga zgody Związku.
3. Zawodnika niepełnoletniego reprezentuje przedstawiciel ustawowy.

§ 4.
1. Klub macierzysty, do którego wpłynął pisemny wniosek zainteresowanego klubu wraz z prośbą zawodnika o zmianę barw klubowych, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję w sprawie zmiany barw klubowych przez zawodnika.
2. W przypadku nie wydania przez klub macierzysty decyzji, o której mowa w § 4 ust. 1 w zastrzeżonym terminie, uznaje się, że klub macierzysty wyraził zgodę na zmianę barw klubowych zgodnie z wnioskiem zainteresowanego klubu i prośby zawodnika.
3. W przypadku decyzji o odmowie wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych zawodnika, zainteresowanemu przyjęciem zawodnika klubowi przysługuje odwołanie na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 5.
1. Organami właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji klubów w sprawach zmian barw klubowych oraz ustalenie warunków przejścia są:
a. Okręgowe Związki Pływackie, jeżeli kluby znajdują się na terenie jednego województwa
b. Polski Związek Pływacki, jeżeli zainteresowane kluby znajdują się na terenie różnych województw lub jeżeli zmiana barw klubowych dotyczy zawodników kadry olimpijskiej.

§ 6.
1. Dla rozpatrywania spraw, o których mowa w § 5 uprawnione są:
a. w ramach Okręgowego Związku Pływackiego - Komisja Dyscyplinarna Okręgowego Związku Pływackiego, jeżeli takiej nie powołano to Zarząd Okręgowego Związku Pływackiego.
b. w ramach Polskiego Związku Pływackiego – Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Pływackiego.
2. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej lub Zarządu Okręgowego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Pływackiego przysługuje odwołanie do Zarządu Polskiego Związku Pływackiego.

§ 7.
1. Odwołania od decyzji w sprawach zmian barw klubowych wnoszą zainteresowane strony do organu odwoławczego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji – za pośrednictwem organu, który zaskarżoną
decyzję wydał.
2. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej i uzasadnienia.
3. Organ, który wydał zaskarżoną decyzję, przekazuje odwołanie wraz z własnym stanowiskiem w sprawie, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania, organowi odwoławczemu. W terminie tym organ, który
wydał zaskarżoną decyzję, może ją zmienić i wydać decyzję zgodną z wnioskiem odwołania.
4. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone przez organ odwoławczy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

§ 8.
1. Uchyla się Uchwałę w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników uczestniczących w zawodach organizowanych przez Polski Związek Pływacki i jego organizacje członkowskie z dnia 01.06.1996R. z późniejszymi zmianami z dnia 26.02.2008 R.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.