Zasady generalne do wszystkich regulaminów zawodów pływackich

1. Termin i miejsce zawodów.
Zgodnie z kalendarzem sportowym PZP na dany rok.

2.Kierownictwo zawodów - Komisja Sędziowska i Odwoławcza.
2.1.Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje Komisja Pływania:
- PZP na wszystkich mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych oraz zawodach Grand Prix i Drużynowych Mistrzostwach Polski,
- OZP na pozostałych zawodach.
2.2.Organizatora zawodów wyznacza PZP.

2.3.Pełnomocnikiem Związku w zakresie przeprowadzenia zawodów jest Delegat Zarządu PZP/OZP wyznaczony przez:
- PZP na wszystkie mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, zawody Grand Prix oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski,
- OZP na pozostałe zawody.
2.4.Ostateczną weryfikację wyników zawodów centralnych przeprowadza Komisja Pływania PZP, a zawodów pozostałych obowiązkowo Komisja Pływania OZP.
2.5.Komisja Sędziowska.
2.5.1.Komisje sędziowskie na wszystkie zawody powołują władze sędziowskie OZP, na którego terenie odbywa się impreza.
2.5.2.Prezydium Kolegium Sędziów PZP powołuje na imprezy centralne sędziów na główne funkcje. Liczba dodatkowo powołanych zależy od rangi imprezy oraz liczby i klasy sędziów miejscowych..
2.5.3.Maksymalny skład komisji sędziowskiej wynosi:
- 26 osób na pływalni 8-torowej,
- 22 osoby na pływalni 6-torowej.
2.6.Komisja Odwoławcza.
2.6.1.Komisja Odwoławcza powoływana jest obowiązkowo na zimowe i główne - letnie mistrzostwa Polski seniorów oraz może być powołana na pozostałe imprezy centralne.
2.6.2.Tryb powoływania, skład i zakres działania Komisji określa odrębny regulamin.

3.Uczestnictwo.
3.1.W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:
- zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP
- posiadają „sztywną” kartę zgłoszeń (licencję)
- posiadają aktualne badania lekarskie,
- spełniają wymogi regulaminów określonych zawodów.
W przypadku stwierdzenia zgłoszenia do zawodów niezgodnego z regulaminem zawodnik może być dopuszczony pod warunkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 200 złotych. Opłatę należy uiścić na odprawie technicznej na rzecz głównego organizatora .
3.2.W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej.
3.3.Sędzia główny może, w porozumieniu z Delegatem PZP, wykluczyć z zawodów zawodnika za niesportowe zachowanie, w tym celowe przedłużanie ukończenia wyścigu.

4.Program zawodów.
4.1 Zgodnie z regulaminem danych zawodów.
4.2 We wszystkich imprezach organizowanych według regulaminów centralnych PZP bloki poranne zawodów muszą rozpoczynać się o godzinie 9.00

5.Przepisy techniczne.
5.1.Jeżeli w eliminacjach danej konkurencji startuje mniej niż 12 zawodników na pływalniach 25 m lub mniej niż 16 zawodników na pływalni 50 m - finału "B" nie rozgrywa się. Zawodnicy z czasami 7 i 8 (25 m) oraz 9 i 10 (50 m) stanowią rezerwę dla finału "A". Zawodnicy z czasami 13 i 14 (25 m) oraz 17 i 18 (50 m) stanowią rezerwę dla finału "B. Wycofanie z finału A lub B może być dokonane najpóźniej do 30 min. po zakończeniu danej konkurencji – wycofanie zawodnika po tym czasie powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50 złotych. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z eliminacji powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50 zł
5.2.Mistrzostwa Polski 12,13,14,15,16,17,18, młodzieżowców i seniorów przepro-wadzane są systemem eliminacji i finałów.
5.3.Najsilniejsze serie 800 i 1500 m oraz wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona Komisja Pływania.

6.Zgłoszenia do zawodów.
6.1.Zgłoszenie do zawodów powinno składać się z :
- alfabetycznej listy zawodników z podaniem roku urodzenia, numeru kodu zawodnika, nazwy i numeru szkoły sportowej, numeru zgłoszenia/licencji oraz wykazu konkurencji, do których zawodnik zostaje zgłoszony
- kompletu, dokładnie wypełnionych pismem drukowanym, kart startowych
- potwierdzenia posiadania przez wszystkich zawodników ważnych badań lekarskich.
6.2.W zgłoszeniu należy podawać czasy uzyskane w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających imprezę na pływalni o tej samej długości. Należy podać miejsce i datę uzyskania wyniku.
6.3.Kopię zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać do Przewodniczącego Komisji Pływania PZP w tym samym terminie co do organizatora.
6.4.Zgłoszenie musi być podpisane przez przedstawiciela klubu/szkoły upoważnionego do podejmowania zobowiązań finansowych oraz przez trenera koordynatora klubu/sekcji.
6.5.Zgłoszenia nie zawierające wszystkich danych lub nadesłane po terminie mogą być uwzględnione po uiszczeniu opłaty porządkowej - p.pkt.3.
6.6.Opłata startowa na mistrzostwach Polski i zawodach Grand Prix wynosi 10 złotych od każdego zgłoszonego startu. Opłata ta pobierana jest w całości na rzecz PZP i musi być uiszczona najpóźniej do końca 1-szego bloku zawodów.
6.7.Wycofanie zawodnika ze startu bez pobrania opłaty startowej możliwe jest do 24 godzin przed przeprowadzeniem konferencji technicznej, po udokumentowaniu tego faktu (fax lub e-mail).

7. Kierownik ekipy na zawodach powinien posiadać karty zgłoszeń zawodników do PZP/OZP.

8. Nagrody.
8.1.Na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów 17-18 lat PZP przyznaje medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji. Na mistrzostwach Polski pozostałych kategorii wiekowych przyznaje się medale za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy za miejsca w finale „A”. W przypadku dwóch jednakowych czasów medale przyznaje się jak następuje:
1-sze miejsce: 2 złote, bez srebrnego, 1 brązowy,
2-gie miejsce: 1 złoty, 2 srebrne, bez brązowego,
3-cie miejsce: 1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe, kolejni zawodnicy zajmują miejsca 5, 6 itd.
W przypadku trzech jednakowych czasów medale przyznaje się jak następuje:
1-sze miejsce: 3 złote, bez srebrnego, bez brązowego,
2-gie miejsce: 1 złoty, 3 srebrne, bez brązowego,
3-cie miejsce: 1 złoty, 1 srebrny, 3 brązowe, kolejni zawodnicy zajmują miejsca 6, 7 itd.
8.2.Na pozostałych zawodach nagrody przyznaje się zgodnie z regulaminem danych zawodów.
8.3.O ile regulamin danej imprezy nie przewiduje inaczej, najlepszym zawodnikiem jest ten, który zgromadzi największą ilość punktów według tabeli punktowej za jeden wynik uzyskany w wyścigu finałowym. PZP corocznie wskaże tabelę obowiązującą dla pływalni 25 i 50 metrowych.
8.4.Nagrody muszą być odbierane osobiście. Jeśli osoba nagrodzona nie zgłosi się, nagrodę odbiera następna w klasyfikacji.

9. Zasady finansowania.
9.1.Na wszystkich mistrzostwach Polski podział kosztów jest następujący:
- organizacyjne pokrywa PZP wspólnie z bezpośrednim organizatorem /ozp, klub, szkoła itp./,
- uczestnictwa pokrywają zgłaszające kluby.
9.2.Na pozostałych imprezach zasady finansowania określają ich regulaminy.

10. Postanowienia końcowe.
10.1.Na wszystkich zawodach w pływaniu objętych regulaminem obowiązują przepisy PZP.
10.2.W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Delegat Zarządu, który jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej o ile jest taka powołana.
10.3.Ewentualne protesty należy składać na piśmie sędziemu głównemu zawodów nie później niż 30 min. od zaistnienia przyczyny, wpłacając jednocześnie vadium w wysokości 200 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu vadium zostanie zwrócone. Protest bez vadium nie będzie rozpatrywany.
10.4.Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem.
10.5.Nie będą uznawane rekordy Polski uzyskane w indywidualnych próbach.
10.6.Rekordy Polski w kategoriach: seniorów, juniorów 18 i 17 lat, juniorów młodszych 16, 15, 14 w pływaniu mogą być ustanowione wyłącznie przy zastosowaniu automatycznego urządzenia do pomiaru czasu.