Statut klubu z 2018 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Rekin Bydgoszcz

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Rekin Bydgoszcz, zwany dalej “Klubem”.

§ 2.

Siedziba Klubu mieści się w Szkole Podstawowej nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.

§ 3.

Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.4 ustawy o sporcie.

§ 5.

Klub jest interdyscyplinarnym klubem sportowym.

§ 6.

Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Bydgoszczy.

§ 7.

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnopolskich związków stowarzyszeń

i związków sportowych.

§ 8.

Klub działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 9.

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2. Cele Klubu oraz ich realizacja.

§ 10.

Celem Klubu jest:

            1)         rozwijanie różnych form kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

            2)         kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży

                        i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,

            3)         integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego                        działania,

            4)         prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

§ 11.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

            1)         organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych,

            2)         organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

            3)         uczestnictwo w imprezach sportowych,

            4)         upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych,

            5)         organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze                              sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,

            6)         organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych                                     masowych imprezach w sferze kultury fizycznej,

            7)         organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,

            8)         podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności                            statutowej.


§ 12.

Klub w szczególności może realizować swoje zadania we współdziałaniu z:

            1)         kierownictwem i radami szkół,

            2)         organami rządowymi i samorządowymi,

            3)         innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

§ 13.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

            1)         pracy społecznej swoich członków, do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników , w tym swoich członków,

            2)         pomocy materialnej i organizacyjnej młodzieży, dorosłych i działaczy,

            3)         bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.

Rozdział 3. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.


§ 14.

Członkowie Klubu dzielą się na:

            1)         zwyczajnych,

            2)         wspierających.

§ 15.

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być w szczególności dzieci, młodzież, rodzice uczniów

i nauczyciele.

2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli prawnych.

3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc   w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§ 16.

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:

            1)         imię i nazwisko (nazwę),

            2)         miejsce zamieszkania (siedzibę),

            3)         w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,

            4)         oświadczenie o przystąpieniu,

            5)         w przypadku małoletniego poniżej 16 lat – zgodę przedstawicieli ustawowych,

            6)         w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej                                                 pomocy na rzecz Klubu.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą wpisania do ewidencji Prezydenta Miasta.


§ 17.

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

            1)         uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,

            2)         wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,

            3)         zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością                                  Klubu,

            4)         brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych,                                          organizowanych przez Klub,

            5)         korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.

3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 3-5 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§ 18.

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

            1)         troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

            2)         brać czynny udział w działalności Klubu,

            3)         przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy regularne opłacanie składek członkowskich,

a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

3.  Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o sporcie.

§ 19.

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

            1)         śmierci członka,

            2)         wystąpienia z Klubu,

            3)         skreślenia z listy członków,

            4)         rozwiązania Klubu.

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

            1)         nie spełnia wymagań statutowych,

            2)         w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

            3)         działa na szkodę Klubu,

            4)         nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1-ego roku,

            5)         zalega z płatnością składek przez okres 1 miesiąca.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.


Rozdział 4. Władze Klubu oraz ich organizacja.

§ 20.

1. Władzami Klubu są:

            1)         Walne Zebranie Klubu,

            2)         Zarząd,

            3)         Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 21.

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

            1)         uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

            2)         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz                                          udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

            3)         wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

            4)         rozpatrywanie odwołań od uchwał ,

            5)         dokonywanie zmian w statucie klubu,

            6)         określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,

            7)         uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

            8)         decydowanie o rozwiązaniu się klubu,

            9)         rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:

                                   a/ wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,

                                   b/ dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.§ 22.

1. Walne Zebranie Członków Klubu może być:

            a)         zwyczajne

            b)         nadzwyczajne

2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu co dwa lata.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

            1)         z własnej inicjatywy,

            2)         na wniosek Komisji Rewizyjnej,

            3)         na wniosek 1/3 liczby członków Klubu.

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

6. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób         o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.

7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.

8. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ,     o którym mowa w ust. 3 i 4.

§ 23.

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:

            1)         w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków                                         uprawnionych do głosowania.

            2)         w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych uprawnionych do                                   głosowania, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy             w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.


§ 24.

1. Zarząd Klubu składa się z 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.

2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemna zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo   o stowarzyszeniach.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.

5. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż ½ składu organu pochodzącego z wyboru.


 § 25.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

            1)         kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

            2)         wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

            3)         przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

            4)         uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

            5)         powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

            6)         składanie sprawozdań z działalności Klubu,

            7)         zarządzanie majątkiem Klubu,

            8)         reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

            9)         podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

           10)     wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

3. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności         wykonywane w związku z pełnioną funkcją.


§ 26.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

3. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 27.

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

7. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

            1)         przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

            2)         wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,   określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

            3)         składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu                      oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

            4)         składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować       nieprawidłowości w działaniu Klubu,

            5)         występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia                                     niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.§ 29.

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.Odwoływany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

4. W przypadku wygaśnięciu mandatu członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji.

5. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż ½ składu organu pochodzącego z wyboru.

Rozdział 5. Majątek Klubu.

§ 32.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2.Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

            1/         składek członkowskich,

            2/         darowizn, zapisów i spadków,

            3/         dotacji budżetowych na zadania zlecone klubowi,

            4/         dochodów z majątku Klubu,

            5/         innych źródeł.

§ 33.

1. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, tzn. Prezesa i Skarbnika.

2. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Skarbnika.


Rozdział 6. Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.


§ 34.

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35.

1.Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Zarząd Klubu.